Menü Keresés

Használati feltételek

Szerzői jogok a vegeta.hu weboldal tartalmára vonatkozóan

1. A weboldalon található minden tartalom szerzői, ill. szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelem alatt áll, és az a Podravka-International Kft. tulajdonát képezi, kivételt képeznek azon tartalmak, amelyeknél kifejezetten más jogosult van megjelölve. A weboldal tartalmának vagy annak, részeinek bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja a Podravka-International Kft. A laphoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

2. Jelen weboldal elemei (védjegyek, címkék, logók, grafikák, hang- és képrészek) szerzői jogi és védjegyjogi védelem alatt állnak, azok részeinek vagy egészének értékesítése vagy kereskedelmi forgalomba való hozása szigorúan tilos. A látogató a lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára. 
www.vegeta.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá a Podravka-International Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan formában is.

3. A www.vegeta.hu weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a www.vegeta.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a www.vegeta.hu-ra való hivatkozást minden publikálásnál pontosan és jól láthatóan feltünteti.

4. A vegeta.hu domain név, a Vegeta, valamint a Podravka név szerzői jogi és védjegyjogi védelmet élvez, felhasználása - a weboldalra, termékre vagy a Podravka-International Kft.-re hivatkozás kivételével - kizárólag a tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Jelen honlap más honlapokra utaló kereszthivatkozásokat (linkeket) is tartalmaz. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a Podravka-International Kft. megvizsgálta, hogy a másik fél által ajánlott honlap illegális tartalmú-e. Más honlapokra utaló linkek használatának az a következménye, hogy Ön elhagyja a vegeta.hu honlapját. A Podravka-International Kft. nem vállal felelősséget a Vegeta weblapjáról elérhető idegen weblapok tartalmáért, változtatásaiért vagy letöltésért. Ugyanez vonatkozik a webcasting-ra, és idegen honlapok hálózati összeköttetésének más formáira is. Ezekre a linkekre való keresést csupán szolgáltatásaink kiegészítéseként tesszük lehetővé. Amennyiben a Podravka-International Kft. és/vagy a Podravka társaságok tudomására jut, hogy a link tartalma jogszabályba ütközik, a linket haladéktalanul megvizsgálják, és szükség esetén eltávolítják.

5. Jelen honlap tartalmazhat olyan képeket, fényképeket, amelyek harmadik személy tulajdonát képezik. A Podravka-International Kft. törekszik arra, hogy ilyen esetben a kép közvetlen közelében megjelölje a tulajdonosát vagy a használati jog jogosultját. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy különösen ezeknél a képeknél az érintett jogosult/ tulajdonos jóváhagyása nélkül a másolás szigorúan tilos.

6. Ennek a weboldalnak a meglátogatása és az ott található dokumentumok felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Podravka-International Kft. nem vállal felelősséget a súlyos gondatlanságból eredő károsodásért, amennyiben az lényeges szerződéses kötelezettségeket, vagy a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti igényeket nem érinti. A felelősség-kizárás vonatkozik a teljesítési segéd kötelességszegésére is.

A honlapon található dokumentumok és a hozzájuk tartozó grafikák műszaki vagy nyomdai hibákat/hiányosságokat tartalmazhatnak. A Podravka-International Kft. fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Podravka-International Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra - bár törekszik rá -, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen. A Podravka-International Kft. nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, esetleges sajtóhibákért, ugyancsak nem felel a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Podravka-International Kft.-n kívülálló okból történő megváltoztatásáért, illetőleg ilyen jellegű változtatások következményeiért. A honlapon található programok letöltése saját felelősségre történik. A felhasználó felel azért, hogy - különösen a honlapon található programok letöltésével érintett - adatainak védelmét megfelelően biztosítsa.

7. A www.vegeta.hu oldalra látogatók által a honlapon keresztül a Podravka-International Kft. részére eljuttatott bármely információ a Podravka-International Kft. tulajdonát képezi, mely szabadon felhasználható bármely célra, ötletre, koncepcióra, know how-ra vagy technikai megoldásra. A Podravka-International Kft.-nek semmilyen titoktartási kötelezettsége nincs az eljuttatott információkra vonatkozóan, kivéve, ha bármilyen megállapodás erről születik, vagy jogszabály így rendelkezik.

8. A Podravka-International Kft. fenntartja magának a www.vegeta.hu weboldalon közzétett adatok, információk, felhasználási feltételek mindenkörű módosításának jogát.

II. Adatvédelmi irányelvek

1. A Podravka-International Kft. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az Ön adatait (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím stb.) a Podravka-International Kft. csak akkor gyűjti, kezeli és használja fel belső feldolgozás céljából, ha Ön ehhez előzetesen engedélyét adta. A Podravka-International Kft. kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására.

2. A kitöltött regisztrációs adatlap beküldésével és regisztrációja aktiválásával Ön - ellenkező tartalmú nyilatkozata hiányában - hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Podravka-International Kft. felhasználja arra, hogy termékeiről, aktuális promócióiról postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztassa. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatainak gyűjtését és feldolgozását a Podravka-International Kft. Végzi. A kezelt adatok az adatfeldolgozón kívüli harmadik személyek részére átadásra nem kerülnek. 
Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem kíván hozzájárulni, erről bármikor jogosult levélben, e-mailben ( e-mail cím: vegetaweb@podravka.hu) értesíteni a Podravka-International Kft.-t melynek alapján adatait az értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül nyilvántartásunkból töröljük. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. 
A Podravka-International Kft. mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) alapján jár el. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő e-mail címre juttathatja el: vegetaweb@podravka.hu A Podravka-International Kft. adatkezelői regisztrációs száma: 000962-0002

3. A Podravka-International Kft. fenntartja a jogot a fogyasztóktól hozzá beérkezett írásbeli vagy elektronikus levelek (e-mail) tartalmának részleges vagy teljes közlésére - részleges közlés esetén az eredeti tartalom integritásának sérelme nélkül -, kivéve azt az esetet, amennyiben a levél írója a felhasználást kifejezetten megtiltja. A névvel, címmel ellátott levél elküldésével illetve elektronikus levelezés igénybevétele esetén a megkívánt regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével Ön ellenérték nélkül hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait - személynév esetén kizárólag annak kezdőbetűi, lakcím esetén pedig csak a helységnév feltüntetése, illetve elektronikus levél esetén a beküldő által megadott, személyazonosításra nem alkalmas felhasználónév közzététele mellett - a Podravka-International Kft. hivatalos weboldalain a fogyasztói vélemények között közzétegye illetve azokat - ugyanilyen formában - marketing célokra a továbbiakban szabadon felhasználja.

4. Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a böngésző, ill. az operációs rendszer típusa), melyeket kizárólag arra használunk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük és megismerjük a honlapot felkereső felhasználóink látogatási szokásait. Az így nyert adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra a Podravka-International Kft. nem használja fel.

5. Tekintve, hogy az interneten nyílt csatornákon áramlanak az információk, technológiailag teljes mértékben nem zárható ki, hogy az adatok elküldésének pillanatában az adatkezelőn kívüli személyek ne juthassak hozzá a regisztrált felhasználó egyedi azonosítójához és jelszavához. Ezt a jogsértő magatartást a Podravka-International Kft. teljes mértékben kizárni nem tudja. Az adatbiztonság megteremtése érdekében a személyes adatokat a Podravka d.d. szervertermében telepített szerveren tároljuk.

6. A www.vegeta.hu weboldal látogatása közben az Ön számítógépén a weboldal automatikusan elhelyezhet cookie-kat. A cookie-k a HTTP alapú kérésekben és válaszokban megtalálható szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely különböző weblapjai közötti navigálás és a webhely későbbi meglátogatásának megkönnyítése érdekében állapotadatokat tárolnak. A cookie-k használatát és terjedelmét számítógépe beállításával Ön is meghatározhatja. Be tudja állítani a számítógépét úgy, hogy minden alkalommal megjelenjen egy figyelmeztetés, ha egy cookie áttárolódik. A böngészőn akár deaktiválni is tudja az összes cookie-t (a böngésző segítség menüjében megtudhatja, hogyan kell a cookie-kat helyesen megváltoztatni vagy aktualizálni). Ezért a Podravka-International Kft. abból indul ki, hogy Ön egyetért a cookie-k használatával, ha a böngészője jóváhagyja azokat. Semmi esetre nem használunk olyan cookie-kat, amely Önre vonatkozó személyes adatokat tartalmaznak, privátszférája védve marad. A Podravka-International Kft. cookie-jai maximum 1 évig maradnak meg, azt követően automatikusan törlődnek

III. Regisztrációs szabályok

A Podravka-International Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a regisztráció során nem választható olyan felhasználónév (álnév, nickname), amely jogszabályba ütközik, illetve más személyek jogait sérti, vagy sértheti. Így különösen nincs mód olyan név választására, amely:
o egy már korábban regisztrált felhasználónévvel azonos vagy ahhoz összetéveszthetőségig hasonló; - közismert történelmi vagy kortárs akár magyar, akár külföldi személy (családi) nevével azonos név, kivéve, ha ez a felhasználó saját hivatalos neve;
o állami vagy nemzetközi szervezet hivatalos nevével - ide értve a mozaikszavas vagy más rövidített nevet is - azonos;
o mások szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi jogait sérti vagy arra alkalmas;
o a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütköző, illetve obszcén, trágár jellegű vagy mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő (rasszista) kifejezés.

Amennyiben egy felhasználó - jóhiszeműen - egy már korábban regisztrált felhasználónévhez összetéveszthetőségig hasonló nevet regisztrál, a Podravka-International Kft. felkérheti a későbbi felhasználót egy új, megkülönböztető képes felhasználónév választására, illetve értesítést követően átírhatja arra az összetéveszthető felhasználónevet. A Podravka-International Kft. fenntartja a jogot arra, hogy regisztrált felhasználók köréből - akár külön értesítés nélkül - kizárja azokat a személyeket, akik a fentiek szerint tilalmazott felhasználónevet regisztrálnak, illetve a levelezés során a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütköző, illetve obszcén, trágár jellegű vagy mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő (rasszista) kifejezéseket használnak.

IV. Weboldal tartalom

A Podravka-International Kft. a Vegeta weboldal szerkesztése során mindenkor a tőle elvárható gondossággal jár el, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a weboldalról elérhető Vegeta receptek illetve egyéb cikkek és hírek tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az azokban szereplő tájékoztatások pontosságáért, helytállóságáért vagy teljességéért és az ezekre visszavezethető közvetlen vagy közvetett károkért a Podravka-International Kft. nem felel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bármely döntése meghozatala előtt - a weboldal használatán túl - konzultáljon megfelelő szakértővel, mivel a weboldalon közölt információk felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik.

Ažurirano 17.2.2023.

Ossza meg a barátaival